Privacy, klachtrecht en disclaimer

Tienermoeders.nl maakt gebruik van het privacyreglement, krachtenregeling en disclaimer van Fiom, die ook op de website van Fiom is terug te vinden.

Privacy

Stichting Fiom heeft een Privacyverklaring (PDF)

Stichting Fiom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacyreglement. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Stichting Fiom zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Stichting Fiom noodzakelijk is.

Wet bescherming persoonsgegevens

Stichting Fiom is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens die je aan ons verstrekt, zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Bij de verwerking ervan zal Stichting Fiom zorgvuldig te werk gaan. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Stichting Fiom jegens jou is aangegaan, zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Wij bieden je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact opnemen met Fiom via het e-mailadres privacywetgeving@fiom.onmicrosoft.com.

Privacy e-mailgesprekken met hulpverleners

Met jouw e-mails wordt vertrouwelijk omgegaan. De hulpverleners hebben een beroepsgeheim en dus ook geheimhoudingsplicht. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt zonder toestemming. Deze regel geldt niet voor intern overleg met collega's. Voor overleg met externen is wel toestemming nodig. De hulpverleners gaan niet in op een verzoek van een derde om informatie te verstrekken over een cliënt zonder diens voorafgaande toestemming.

Stichting Fiom volgt en registreert de e-mailbeantwoording. Zo houden we bij over welke onderwerpen gemaild wordt. De registratie van dit soort gegevens gebruiken we voor onderzoek op bepaalde onderwerpen. Door een vraag te stellen, geef je hier toestemming voor. Je hebt recht op inzage en wijziging van het bewaarde. Er worden geen persoonsgegevens bewaard anders dan de (schuil)naam en het e-mailadres. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen, is jouw privacy door het gebruik van internet nooit 100% te waarborgen. Fiom.nl heeft een privacyverklaring.
 
Fiom.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van virussen, computerstoringen, technische mankementen, etc. 
 

Oude versies Privacyverklaring

Privacyverklaring juni 2014 (PDF)

Anti-Spam en -misbruik maatregelen

Om te voorkomen dat de websites van Fiom worden misbruikt, bijvoorbeeld door spam-robots die automatisch accounts aanmaken, (ongepaste) reacties plaatsen bij blogs, of virussen of malware verspreiden, neemt Fiom technische beschermingsmaatregelen. Een van deze maatregelen is, dat alle aanvragen voor het aanmaken van accounts of bijdragen of reacties op blogs, automatisch worden gescreend door een derde partij, Mollom. Deze partij gebruikt technieken als een spamfilter van een geautomatiseerd lerend archief van gebruikersprofielen die dergelijke inhoud verspreiden, bijvoorbeeld via registratieformulieren en blog-posts; van geautomatiseerde tekstanalyse om spam of ongepast taalgebruik te herkennen en van technieken om spamrobots te kunnen onderscheiden van gebruikers.
Door een account te openen of bijdragen te plaatsen op een van onze websites, ga je ermee akkoord dat de screening door Mollom zoals hiervoor beschreven wordt uitgevoerd op de gegevens die je invoert. De privacy policy van Mollom is op deze verwerkingen van toepassing en is te lezen op de website van Mollom.
 

Klachtrecht

Stichting Fiom heeft een klachtenregeling.

 

Disclaimer en auteursrecht

Disclaimer website Fiom

De gegevens op de websites van Stichting Fiom zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Stichting Fiom en de samenwerkende organisaties. Stichting Fiom spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming:

  • is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en
  • wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van Fiom (hieronder begrepen de nieuwsbrief, internetsites en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Fiom.

Mocht u onvolledigheden of fouten constateren, dan kunt u dit melden per mail: info@fiom.nl. Dit zal dan zo snel mogelijk hersteld worden.

Personen die stukken ter publicatie aan Fiom sturen, behouden hun auteursrecht. Door inzending verlenen zij Fiom onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren, in print of elektronisch, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Linken

Op de site staan hyperlinks (en informatiebronnen) die door derden onderhouden worden. De site fiom.nl heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staat niet automatisch achter de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt fiom.nl is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de site via internet worden verzonden